اسکاچ، سیم و دستکش ظرفشویی 

( یک محصول وجود دارد. )